Årsmöte

Kallelse till årsmöteNorrahammars jakt – och sportskytteklubb kallar sina medlemmar till årsmöte 2023-03-01 kl 18.00 Plats klubbstugan LäsängMotioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2023-02-01Tillhörande dokument kommer att läggas upp på hemsidan.


Verksamhetsberättelse för Norrahammars JSSK. 2022

Under det gångna året har det varit verksamhet på samtliga av klubbens banor.. Det har däremot inte skjutets så mycket under året. Trapen är än så länge störst och samlar flest utövare. När det gäller kula så har miniälgen varit den som fått jobba hårdast. Detta beroende på att vi fick ett haveri på älgbanan, vilket gjorde att den inte gick att köra löpande på. Det var ingen rusning och inga långa köer heller, men trots allt en ökning. Rådjursbanan har bara använts till jägarexamen och en del spontanskytte samt vid tävlingar. Det fortsatt ökade intresse för långhållsskytte håller i sig och det är roligt. Vi hade 6 tillfällen vigt enkom för detta på onsdagar varav två gånger fanns möjlighet till skytte på 500 m. Till kommande säsong utökar vi detta till 8 tillfällen, även i år och då på onsdagar.

Vi var vid utgången av året 430 medlemmar, en minskning med 16 st. Av dessa 430 var det 35 juniorer, 25 damer och 30 jägarelever. Den smärre minskningen av medlemsantalet kan härledas till pandemin och det bistra ekonomiska läget. Under februari – mars genomförde vi vår praktiska skyttekurs för jägareleverna. Det var 15 st. elever anmälda men det tillkom ett par efter hand.

Vi har genomfört närmare 100 delprov för jägarexamen. Merparten av provtagarna var egna elever. Eftersom studiefrämjandet valt att samarbeta med Tenhults jvf. så prövade vi bara våra egna elever och några privatister. Något som passar oss bra då själva provverksamheten inte genererar några våldsamma intäkter. Ett teoriprov som kostar 500 kr ger föreningen 80 kr. Även Jaktias intensivkurser missgynnar vår jägarexamensverksamhet.  Totalt 81 sammankomster fördelat på 18 st. Jägarkurs och prov. 6 st klubbtävlingar inklusive KM. 2 st fixardagar. 37 st. träningstillfällen. Vid 4 tillfällen arrangerades det björnskytte och flera björnpass genomfördes.

Under året har ombyggnaden av skjutbanan fortsatt. Vi har byggt om trapbanan och invallningen av skeetbanan fortsätter. Under förra hösten genomfördes det en bulleranalys av polismyndigheten, vilken gav oss en värdefull information om bullret orsakat på banan. Boende på andra sidan av motorvägen ligger alla under nivån som räknas som buller. Även de övriga vädersträcken klarar vi oss ifrån vad gäller bullernivån. Däremot så är kulskytte på 300m banan störande åt alla håll. Därför ska allt skytte där ske inifrån paviljongen, då ligger vi under riktvärdena. Detta har föranlett nya skjuttider från kommunen, vilka är mer gynnsamma för oss. Arbetet med bullerreducering fortsätter med nya vallar, vilka även fungerar som säkerhetsvallar.

Vi kommer inte att skicka ut några brev med sedvanliga dokument i år heller utan vi lägger ut allt på hemsidan njssk.se. När det gäller medlemsavgiften är så det dags att sätta in den, helst på bg 649-1849 men det går även göra med svisch 123 626 31 31.Vi har inte gjort någon höjning i år heller. Vuxen 400 kr, +65 300 kr, 0-10 25 kr, 11-18 50 kr. Familj 700Vi är väl medvetna om den rådande ekonomiska situationen.