Årsmöte , dokumet och dagordning

Dagordning årsmöte Norrahammars Jakt- & Sportskytteklubb 2024-03-20

§1. Årsmötets öppnande.

§2. Godkännande av dagordning.

§3. Val av ordförande för årsmötet.

§4. Val av sekreterare för årsmötet.

§5. Val av två justerare tillika rösträknare.

§6. Fråga om årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst tre veckor före mötet.

§7. Fastställande av röstlängd för mötet – Rösträtt enligt §17 i föreningsstadgarna; ”Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på mötet.

§8. Verksamhetsberättelser.

a) Verksamhetsberättelse från styrelsen för 2022.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse för 2022, balans och resultaträkning.

§9. Revisionsberättelse

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

§11. Fastställande av medlemsavgifter.

§12. Fastställande av verksamhetsplan.

§13. Behandling av, i rätt tid inkomna motioner, fyra veckor före mötet. (Inga inkomna.)

§14. Val av:

a). Ordförande. Ett år.

b). Sekreterare

c). Kassör.

d). Ledamöter 2 st

Suppleanter 2 st

f). Revisor. 1 år

g). En av styrelseledamöterna väljs till vice skjutchef.

h). Två revisorssuppleanter.

i). Två ledamöter i valberedningen För en tid av två år av vilka en skall utses till ordförande

j). Ombud till SDF-möten.

k). Materialförvaltare

l).  Ansvarig jägarexamen.

m). Bänkskytteansvarig.

n). Webansvarig.

§15. Övriga frågor. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *